Historie jízdáren – Obnova jízdáren (IOP)

Historie objektu

Objekty pro chov a ustájení koní byly nezbytnou součástí hospodářského zázemí obydlí člověka. K jejich pozdvižení na úroveň reprezentativních staveb vládnoucích rodů dochází již v období renesance. V Lednici se koncem 17. století stal součástí zámeckého areálu monumentální „zámek hřebců“. Představy knížete Karla Eusebia z Liechtensteina byly přenesené do projektu, který na východní straně zámku začal realizovat Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687/1688. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníku na ose starých koníren. V letech 1690/1691 povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla nedošlo, teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla navazující na západní a východní křídlo objektu, která objekt prostorově uzavřela. Komplex jízdáren je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici.

Objekt Jízdáren byl až do počátku zahájení projektu obnovy v havarijním stavu, i v důsledku nedostatečných investic v minulosti a také následkem různého způsobu využití jednotlivých částí v průběhu uplynulých 50 let, kdy sloužil jako studentská kolej a menza Vysoké školy zemědělské, a jako sklad zemědělských potřeb.

Historická a památková hodnota objektu je nevyčíslitelná. Zámecké jízdárny a konírny jsou součástí Národní kulturní památky Zámek Lednice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002 a památkové zóny prohlášené 10. září 1992 vyhláškou MK čR č. 484/1992 Sb. o prohlášení Lednicko – valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu, která byla dne 7. prosince 1996 zapsaná pod identifikačním číslem C 763 na Seznam světového dědictví UNESCO v podkategorii kulturních krajin.

 

Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum

IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095

Projekt obnovy památkového objektu zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a jeho využití k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových vzdělávacích a kulturních služeb.

IOP

IOP je jedním z tematických operačních programů, na jejichž základě lze čerpat prostředky z fondů EU. Nabízí mimořádnou příležitost obnovit jedinečné památkové objekty v ČR a zároveň poskytnout veřejnosti nové kulturní a vzdělávací služby. Pro kulturní a vzdělávací služby budou využity objekty, které byly po desetiletí nevyužívány a pouze odčerpávaly prostředky na údržbu, zabezpečení a ostrahu.

Projekt „Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“ byl zařazen do oblasti intervence 5.1 v rámci podporované aktivity 5.1b, realizace vzorového projektu obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR, zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Realizované projekty budou sloužit i jako modelové příklady pro další projekty obnovy a využití příslušného typu památek. Použité přístupy a postupy musejí být proto aplikovatelné na obnovu a využití památek daného typu i na jiných místech v ČR.

Identifikační údaje projektu IOP

Nositelem projektu je Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob (MCZL, z.s.p.o), které vzniklo za účelem realizace projektu. Členy sdružení jsou Jihomoravský kraj, Obec Lednice, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita v Brně a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Partnery projektu jsou Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s. a Vysoké učení technické v Brně. Spolupracujícími subjekty jsou Národní památkový ústav, projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži a projekt Schola naturalis ve Veltrusech. Výkonným a řídícím orgánem sdružení je představenstvo, kontrolní funkci vykonává dozorčí rada. Pro přípravnou a realizační fázi projektu byl ustanoven pětičlenný projektový tým, který zahájil svou činnost v únoru 2011.

Místo realizace

Objekt Jízdáren je součástí Národní kulturní památky Zámek Lednice, která je ve vlastnictví českého státu. Správu objektu vykonává Národní památkový ústav. Pro realizaci projektu byl objekt přenechán do výpůjčky MCZL, z.s.p.o.

Termín realizace

Realizace projektu byla plánována na období od 21.11.2007 do 31.10.2014. Fáze udržitelnosti projektu je plánována na období od 01.11.2014 do 31.10.2019.

Poskytnutá dotace

Projektu byla přidělena dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 31.3.2010, které vydalo Ministerstvo kultury, v celkové výši 496.989.300 Kč. Z toho dotace z rozpočtu ČR tvoří 74.548.395 Kč a dotace z rozpočtu EU 422.440.905 Kč.

Realizace stavební části projektu

Vzorová obnova památkového objektu zahrnuje úplnou obnovu jižního a východního křídla komplexu zámeckých jízdáren. Západní křídlo nebylo zařazeno do projektu obnovy z důvodu platných nájemných vztahů mezi NPÚ a nájemci. Na přípravné projektové práce navázalo zpracování projektové dokumentace obnovy objektu, které si vyžádalo vypracování nezbytných stavebních, stavebně-historických, archeologických, restaurátorských průzkumů a pasportů. Kromě samotné obnovy objektu bude realizovaná obnova historické kanalizace pod objektem, obnova střechy nad východním křídlem objektu a realizace suterénních prostor pod jižním křídlem. Veškeré projektové a realizační práce na objektu probíhaly pod odborným dohledem orgánů památkové péče.

Stavební práce byly ukončeny k 31.08.2013, kolaudační souhlas byl vydán 26.08.2013.

Realizace programové části projektu

Oživení Jízdáren podporuje nová programová náplň, která bezprostředně navázala na ukončení obnovy objektu v roce 2015. Od ledna 2015 do konce října 2019 nabízí nové multifunkční centrum své prostory pro vzdělávací a kulturní aktivity. Tematicky je programová náplň multifunkčního centra zaměřena na kulturní krajinu, s využitím modelového příkladu komponované krajiny Lednicko – valtického areálu, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.

Kronika MCZL